Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

wydawanie legitymacji szkolnej (duplikatu)

Procedura wydawania legitymacji szkolnej

Uczeń nowo przyjęty ma możliwość wyrobienia legitymacji szkolnej, która jest bezpłatna.

W tym celu składa w sekretariacie aktualne zdjęcie opisane na odwrocie danymi: imię i nazwisko, klasa. Zdjęcie powinno być na jasnym tle.

Ważność legitymacji należy potwierdzić w sekretariacie w każdym roku szkolnym najpóźniej do 30.09.

 

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

W momencie zgubienia, zniszczenia legitymacji szkolnej rodzice ucznia zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz z aktualnym zdjęciem w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć zniszczoną legitymację lub dokument potwierdzający zgubienie oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

numer rachunku bankowego odbiorcy:  16 1240 1330 1111 0010 6084 6300

nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

kwota opłaty: 9 zł 

w tytule przelewu: wydanie duplikatu legitymacji szkolnej imię i nazwisko ucznia

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie szkoły (patrz poniżej: pliki do pobrania).