Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

RODO

INSPEKTOR OCHORNY DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko: Agnieszka Pęcak
dane kontakotwe: iod.sp3@oswiata.tychy.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach.

DANE KONTAKTOWE:

adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Wojska Polskiego 10

e-mail: sp3@oswiata.tychy.pl

tel. 32/227 32 86

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

DANE KONTAKTOWE:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.sp3@oswiata.tychy.pl

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach obowiązków określonych ww. przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) przenoszenia swoich danych osobowych,

4) usunięcia swoich danych osobowych,

5) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, warunkiem rozpatrzenia wniosku lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać takiej umowy lub rozpatrzyć wniosku.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

X. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.