Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3tychy.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A".

Część treści  opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności.
Mapy są wyłczone z obowiązku zapewniania dostępnści.
Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłczone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Knapczyk, e-mail: m.knapczyk@oswiata.tychy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322273286. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres placówki: ul. Wojska Polskiego 10, 43-100

Placówka dysponuje jednym budynkiem niedostosowanym do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością (schody wejściowe i wewnętrzne).
Placówka nie dysponuje własnym parkingiem.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
Placówka nie dysponuje windami.
W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.
Dopuszcza się dostęp do placówki z psem asystującym.
Placówka nie posiada możliwości wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.